donderdag 26 september 2013

Spirituele terugvorderingen over de hele wereld luiden een nieuwe "Jubilee Revolutie" in

Een ITCCS Laatste Nieuws Update: 
Rome, Equinox zondag, 
22 September, 2013
 
Spirituele terugvorderingen over de hele wereld luiden een nieuwe  "Jubilee Revolutie" in - schulden, wetten worden nietig verklaard.

Traditionele ouderlingen, de sjamanen en geestelijken hebben zich vandaag bij het Vaticaan en in ten minste zes andere landen verzameld om een nieuw spiritueel regime in te wijden dat de Kerk van Rome teniet verklaard en vervangt alsmede de Goddeloze wetten en economieën. 
 
Zich beroepend op goddelijke autoriteit, hebben de gesloten ceremonies geleid tot eenentwintig dagen van wereldwijd gebed en vasten namens "alle slachtoffers van een valse kerk en haar geest van leugens en moord".
 
In Rome hebben negen ouderlingen een heilige cirkel ceremonie gehouden bij de Via della Conciliazione tegenover het St. Pieter's Plein om de "cyclus van exorcisme aldaar begonnen  in 2009 af te maken", volgens deelnemer Broer Ciaran Ui Niall Wexford, Ierland. Hij heeft die ook al tijdens de inleiding van de procedure
uitgesproken:
 
"Het Romeinse pausdom is schuldig bevonden door de rechter van de mensen omdat het eerder was veroordeeld door God. Goddelijk vonnis kent geen compromis of ontduiking, en zegt: 
 
"Ik, de Here God ben tegen de valse herders en zal hen en hun kwaad vernietigen.' En dus zijn we vandaag getuige van de spirituele waarheid dat de regel van Rome voorbij is, want God heeft al deze kunstmatige autoriteit op aarde, en alle onrechtvaardige heersers, al dan niet religieus, ontbonden."
 
Soortgelijke plechtigheden vonden plaats in Londen, Cork, Amsterdam, Boston, Vancouver en acht andere steden en werden vergezeld door de bezetting en het in beslag nemen van katholieke kerken door burgers ondersteund door een 'common law' mandaat.
De Spirituele Terugvordering werd vergezeld van een wereldwijde media statement die de volle omvang van de Equinox zondag Jubilee actie verduidelijkt. Een gedeelte hiervan luidt als volgt:
Op 4 augustus 2013 is het concern dat zich de Kerk van Rome noemt rechtmatig van de Staat gescheiden en is publiekelijk verklaard tot een wereldwijde criminele organisatie, zonder aanzien of autoriteit.
 
Vandaag, Equinox zondag, 22 September, 2013, dezelfde criminele entiteit is geestelijk van de Staat gescheiden en tot kwelduivel en anti-Christ verklaard en verbannen uit de wereld. Christenen zijn nu vrij om trouw te zijn aan Christus alleen binnen hun eigen zelfstandige huisgemeenten, los van het bedrijf van het afvallige pausdom en bemiddelende godsdienst. 
Want het recht van God woont in ieder menselijk hart en niet in instellingen.
 
De afgenomen sociale en economische mondiale orde, historisch opgericht door de corporatie van de Kerk van Rome is eveneens van de Staat gescheiden volgens de Jubilee Leviticus Wetten van Vernieuwing en de Gelijkheid binnen de nieuwe Jubilee wij gelovigen zijn die, als teken van de nieuwe schepping.
 
De wereld en de grond mag uitrusten van het onrecht, de hebzucht en de woekerwinst. Alle schulden en rente zijn geannuleerd, en het land en haar rijkdom is geplaatst voor het algemeen, zodat alle mensen kunnen baden in vrede en gelijkheid, want God wil het zo. Laat alle mensen samenkomen tot deze nieuwe Jubilee onder de directe orde van God en de natuurwetten.
 
In Ierland, Canada en Amerika, hebben katholieke geestelijken hun plan al aangekondigd om uit te willen treden  uit Rome en  hun eigen nationale, op congregatie gebaseerde kerken te stichten, volgens NON (Niet in Onze Naam), een in Dublin gevestigde groep. Een soortgelijke beweging is begonnen in het mid-westen van Amerika in een Common Law Congregatie Beweging, die er naar streeft christelijke kerken op te richten op gewoonterecht en die niet gebonden zijn aan de Staat noch Admirality Law of  Canon Law.
 
NON en de Jubilee Congregational Movement kan worden bereikt op thecommonland@gmail.com
 
Uitgegeven door The International Tribunal into Crimes of Church and State (Brussels)
 
Zie onderstaande youtube-links voor meer updates, waaronder nieuwe bewijzen voor Genocide in Canada.
 
Zie het bewijs van Genocide in Canada en andere misdaden tegen de onschuldigen:
 http://www.hiddennolonger.com/ en op de websites van The International Tribunal into Crimes of Church and State: http://www.itccs.org/ en http://www.itccs.tv/ .
 

Een Internationale, meer-talige ITCCS site kunt u hier vinden: http://kevinannettinternational.blogspot.fr/

De complete Common Law Court vorderingen over Genocide in Canada kun u hier vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=UvhfXAd08TE

vrijdag 13 september 2013

Een "Apostolische Decreet" tart Paus Francis

Een "Apostolische Decreet"  tart Paus Francis, Bereidt voor voor een "Final Exorcism" en een Nieuw "Jubilee" Regime op 22 septemberDublin – Een multinationale coalitie van geestelijken en spirituele ouderlingen hebben  hun eigen apostolische decreet gisteren vrijgegeven dat het geestelijk gezag van paus Francis en het Vaticaan afwerpt en een nieuwe "Jubilee regime" binnen de kerk aanstelt.

Het decreet werd publiekelijk voorgelezen in katholieke kerken in negen landen.
 
Het besluit is gebaseerd op de Jubilee wetten van goddelijke vernieuwing en sociale gelijkheid, "een bijbelse en een volkeren antwoord aan de criminele en onwettige autoriteit van Rome" volgens een van de architecten, Ciaran Ui Neill, een predikant in County Wexford, Ierland.

"Menselijke rechtbanken hebben het pausdom schuldig bevonden van gruwelijke misdaden. Maar het Hof van God kwam lang geleden tot dit vonnis. Wij handelen vanuit ons geloof en eisen onze kerk terug van een kliek van misleidende criminelen die financieel gebonden zijn aan de georganiseerde misdaad" zei Ui Neill vandaag in een interview.

"Dus het is onbelangrijk wat deze nieuwe paus zegt of doet. God heeft een oordeel uitgesproken over zijn valse kerk en haar gezag ontmanteld. En trouwe christenen moeten nu opnieuw hun kerk volgens God's woord herstellen, dat zegt, "ik ben tegen de valse herders en heb hen vernietigd, want ik alleen zal mijn volk nu regeren."

Ciaran is een van de oprichters van 'Niet in Onze Naam'(Not in Our Name), een in 2010 opgerichte coalitie van katholieke en protestantse geestelijken die geholpen  hebben met het ontwerp van het decreet. Het spoort mensheid aan om de komende eenentwintig dagen te bidden en te vasten  om zich voor te bereiden voor een historische "spirituele vergadering en convergentie" in Rome en elders op Equinox zondag, 22 September.

"Door middel van een openbare collectieve uitdrijving van de valse geest van de valse kerk, zullen we onze nieuwe Jubilee congregaties op die dag geestelijk lanceren, in het gezelschap van ontelbare zielen over de hele wereld", verklaarde Ui Neill.

Het decreet neemt ook het radicale programma van de Jubilee wetgevingen over door op te roepen voor een einde aan alle schulden en rente, een collectivisatie van de grond en rijkdom, en een vrijlating van alle gevangenen.

Volgens Niet in Onze Naam(Not in Our Name) lid dominee Kevin Annett:
"Wij erkennen dat politiek en spiritualiteit echt een en dezelfde is, en dat de goddelijke of Natural Law gewoon gaat over het herstel van Justitie en de aarde  voor Gods volk. Wij zetten het Jubeljaar in werking, zoals elke profeet en Jezus zelf geprobeerd heeft te doen. "En net als zij, doen we dit tegen de gevestigde heersers, de bankiers en de religieuze autoriteiten van de wereld."

Een compleet transcript van het Jubilee Apostolisch Decreet volgt en kan worden gedownload. Men wordt verzocht kopieën overal in kerken voor te lezen en dat mensen de katholieke kerken bezetten en terugvorderen op zondag 22 September en daarna.

Niet in Onze Naam (Not in Our Name)en haar Jubilee Terugvordering Beweging(Jubilee Reclamation Movement) kan worden bereikt op thecommonland@gmail.com.

Uitgegeven door het internationale tribunaal tegen de misdaden van kerk en staat (ITCCS)

2 September 2013

——————————-

Een Jubilee uitspraak: Gods regel is opgericht net als alle dingen nieuw gemaakt zijn

Een apostolische decreet uitgegeven op zondag, September 1, 2013

en

eenentwintig dagen van gebed en vasten te beginnen voorafgaand aan de definitieve Wereldwijd Ritueel van exorcisme en terugwinning op de Equinox zondag, September 22, 2013

De heersers van deze wereld en de valse kerk van Rome zijn onder de common law van de mensheid ontmanteld omdat ze allereerst zijn opgeheven door God, aanwezig onder ons.

Vergeet de dingen die geweest zijn. Want zie, zegt de Here God, ik ben bezig met een nieuw ding en dat gaat zich nu aftekenen. Kun je het niet zien? -Jesaja 42:18-19

Want zo zegt God, ik ben tegen de valse heersers en herders, die alleen zichzelf voeden. Ik alleen zal mijn volk redden en leiden... Ik, de Here God zal de zwakken versterken en hen voeden met rechtvaardigheid, en de vetten en krachtigen zal ik vernietigen. -Ezechiël 34:10, 16

Stel jezelf tegen de heilige plaatsen en profeteer tegen hun boze leiders, o mensenzoon. Voor ik de Here God ben tegen hen en ik zal mijn zwaard trekken om hen te vernietigen en desolaat maken. Ik zal  zowel de rechtvaardigen en de goddelozen neerslaan, om plaats te maken voor mijn nieuwe verbond. Want mijn zwaard is getrokken en het zal niet opnieuw zal worden ommanteld... Verwijder vervolgens de tulband en neem de kroon af. Dingen zullen niet blijven zoals ze zijn. Ik zal de lagen verheffen, en de verhevenen verlagen. Een woestenij en ruïne ik zal maken, door degene die mijn oordeel brengt. -Ezechiël 21: 2-5, 26-27

Op de dag des oordeels, hoort u het geluid van de trompet in het gehele land en de vrijheid zal verklaard worden voor al zijn bewoners, want het is een Jubilee en heilig voor u. U zult zaaien noch oogsten, want het land moet rusten... U zult elkaar geen kwaad doen, maar God vrezen. Het land zal niet worden verkocht, want het is van mij, zegt de Here God. Wat een man is afgenomen moet aan hem teruggeven worden... Als uw buurman arm is zult u voor hem zorgen, zodat hij naast u kan leven. Neem geen rente of winst van hem. U zal hem geen geld lenen tegen rente en zijn schulden zullen alle worden geannuleerd... De een zal niet heersen over de ander maar alle gevangenen zullen worden vrijgelaten. – Leviticus 25: 9-40
 
Bericht
Op 4 augustus 2013, is de corporate entiteit die zich de kerk van Rome noemt rechtmatig ontmanteld en publiekelijk als een wereldwijde criminele organisatie verklaard, zonder status of autoriteit.
 
Op zondag, September 22, 2013, Equinox, zal dezelfde strafrechtelijke entiteit geestelijk worden ontmanteld, en tot gruwel, vervloeking en anti-Christus verklaard en verbannen uit de wereld.
 
De bisschop van Rome, zijn kardinalen en alle andere ambtenaren van het Vaticaan hebben geen autoriteit in de ogen van God en allen die van Christus houden en de verlichte mensheid. Tijdens de Equinox, zullen deze valse herders voor altijd worden ontslagen uit hun ambt en een nieuwe spirituele orde zal worden gevormd.
 
Deze nieuwe manier zal zich uitdrukken in een vrije en onafhankelijke getuigenis van echte liefhebbers van Christus binnen hun eigen zelf-regulerende Jubilee ordes, vrij van de corporatieve tirannie van Rome.
 
Op dezelfde wijze is de gevallen sociale en economische wereldorde, historisch ingesteld door de organisatie van de kerk van Rome, ook ontmanteld volgens de Jubilee Leviticus wetten van vernieuwing en gelijkheid.
 
Alle schulden en rente zijn geannuleerd, het land zal rusten en gemeenschappelijk worden gehouden, en alle gevangenen vrijgelaten.
 
Deze handelingen zijn vrij en rechtvaardig in het zicht van God verricht  en volgens de goddelijke wet,  om de Schepping vrij te maken en te ontdoen van de valse kerk en de geest van de Anti-Christ die vocht tegen de onschuldigen en de Heilige Geest, en  tegen God en de mensheid.
 
Aanroeping
 
Mag de levende aanwezigheid van Jahweh God, bron van de hele schepping en waarheid, alle mensen vullen en hen opnieuw maken tot het éne lichaam van Liefde zoals ze werden gevormd. Want alleen de God-in-ons kan onze wonden helen en de macht van het kwaad breken.
 
In deze moeilijke tijden, terwijl de aarde bloedt en onze volkeren om gerechtigheid schreeuwen en geen ontvangen, zal de God-in-ons het zwaard zijn dat dat wat er mis is zal laten ophouden en de weg vrij maken voor een leven in al zijn volheid. Moge deze levende wet in ons de corrupte en gewelddadige heersers van Kerk en Staat ruïneren, om hen te laten zien en constateren dat alleen God de enige legitieme wet en autoriteit op aarde is.
 
Wij houden van de waarheid van God, die het vuur is in de kern van ons wezen, want
in de tijd van onze ellende en wanhoop, zal alleen dat licht ons met waarheid en het vonnis van gerechtigheid antwoorden. Laten we nu tot die bron terugkeren en ons afkeren van de leugens en de corruptie van degenen die over ons hebben geregeerd en ons verkracht hebben in Gods naam. Laten we ijlen uit de Babylonische gevangenschap van valse religie en valse wetten en samenkomen in het Licht, waar alleen waarheid en rechtvaardigheid de scepter zwaaien.
 
Moge onze harten en onze acties trouw blijven aan het heilige doel, het herstel van de wereld en de Natuurlijke Wet voor alle mensen, en dat recht voor altijd in ons hart planten zodat we nooit meer zullen worden misleid en vernietigd door de kwade geesten.
 
Moge we bewijzen dapper en waardig te zijn in deze, God's enige doel, zodat wij als nieuwe mannen en vrouwen de aarde en haar rijkdommen kunnen terugvorderen, en alles behouden voor onszelf en voor onze kinderen. Laten we een levend en onuitwisbaar teken van dit nieuwe tijdperk van vrijheid en gelijkheid worden, en volledig opgetooid in de wereld van gevallen mannen, zodat de hele mensheid kan worden opgenomen in het onvergankelijke lichaam van de liefde waarvoor wij geschapen zijn om te worden.
 
Zoals we allemaal goed en gelijk zijn in de ogen van God, moge we zien en handelen zoals God doet, zodat we onszelf kunnen bevrijden van de tirannie van een man die wil heersen over een ander door middel van geweld, hebzucht en bijgeloof.
Wij beloven dit plechtig in naam van de levende en aanwezige God en van zijn zoon Jezus, die er voor zorgt dat de eerste de laatste en de laatste eerste zullen zijn, en in wiens geest wij leven en ademen en onze doel hebben. Amen.

Want in deze laatste dagen, zal God zijn geest uitstorten over elke dienaar en dienstmaagd, en alle mensen zullen eerlijk in die geest delen. -Joel 2:29
 
Ziet u? Ik ben met mijn volk op een nieuwe manier, zegt God. Niet op de oude manier is deze nieuwe relatie. Want zo zal het zijn: ik en mijn volk zal een en dezelfde worden. Ik zal mijn Rechtvaardigheid in hun hart en wezen gieten, en het zal hun gedachten en wil worden. Zij zullen mij en de Ware Wet allemaal kennen. Wij zullen voor elkaar de ultieme autoriteit en doelstelling worden.
 
En zo zal niet langer één persoon de leraar over de andere zijn of gezag hebben over anderen, zeggende: dit is de weg; want elke man en vrouw zal van de weg en de ware Wet weten van de minste van hen tot aan de hoogste. Want de oude corruptie en verdeeldheid is weg, en men zal het niet meer herinneren. -Jeremiah 31
 
Zie! Het rijk van God is met de mensheid, want God verblijft met hen, en zij zijn zijn volk. God heeft alle tranen gedroogd, want er is geen dood meer of pijn of leed. De oude orde der dingen is heengegaan. -Openbaring 21:3-4

Zegening
 
Ga nu in de geest van Christus en overstroom de wereld met liefde, en breek de harde bodem van de harten van de mannen open om God's wet te ontvangen en onder ons te laten komen.
 
Bereid uw eigen hart voor om met uw leven te getuigen aan het einde van alle valse wetten, alle valse religie en alle valse regeringen.
 
Moge de immer levende God die de speren breekt van oorlog en de wereld terugbrengt naar rechtvaardigheid jullie waardige schepen maken voor zijn vrede. Houd uzelf in gereedheid voor het einde en het begin, want de laatsten zullen de eersten zijn, en de eersten de laatsten.
 
Amen.
………………………………
 
Deze verklaring is uitgegeven en voorgelezen in negen landen op de Eerste Zondag in September in het jaar 2013. Lees het in uw kerken en met uw families op de volgende eenentwintig dagen, en bezet en eis de katholieke kerken overal terug op zondag, 22 September en daarna.
 
Gepresenteerd door The Leveler Fellowship en Niet in Onze Naam(Not in Our Name)-een coalitie van geestelijken, sjamanen en spirituele oudsten op thecommonland@gmail.com

zondag 8 september 2013

Spirituele bijeenkomst 22 September - Rome

 Italiaanse Politici ontmoeten Kevin Annett & ITCCS voor het plannen van een "uitgebreide campagne om het Vaticaan te de-seculariseren" 


Spirituele bijeenkomst 22 September - Rome

 

 
Maandag 26 augustus 2013
 
De strijd voor rechtvaardigheid door de slachtoffers van de Rooms-Katholieke kerk heeft dit afgelopen weekend een grote stap voorwaarts gezet.
Twee politieke partijen in Italië hebben zich bereid verklaard om met vooraanstaande leden van het ITCCS samen te komen. Tijdens die vergadering, die in september gaat plaatsvinden, zullen plannen gemaakt worden om, wat in een intern overzicht wordt genoemd: "Een alomvattende politieke en juridische strijd om de-secularisatie van de kerk en deze onder de rechtsstaat en de democratische controle te brengen".
 
Deze campagne heeft tevens als doel een beroep tot nietigverklaring te doen van het zogenaamde "Lateral Treaty" tussen Italië en Vaticaanstad die de kerk beschermd tegen vervolging voor haar misdaden tegen de menselijkheid.
 
Geïnspireerd door de "Brusselse Declaratie van de ITCCS van 4 augustus die de Roomse kerk tot transnationale criminele organisatie onder de Internationale Wet verklaarde, zijn de Italiaanse partijen het erover eens geworden dat de tijd aangebroken is voor een "doorslaggevende politieke actie in Italië ten behoeve van alle slachtoffers van het pausdom".
 
De betrokken partijen zijn momenteel permanent vertegenwoordigd in het Italiaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat.
De overeenkomst voor informele gesprekken met ITCCS vertegenwoordigers, waaronder ITCCS Field secretary dominee Kevin Annett, is gemaakt op zaterdag
24 augustus tijdens een gezamenlijke conferentie van hun respectievelijke leidinggevende organen.
 
Deze feiten werden diezelfde dag naar het ITCCS Centraal Bureau in Brussel gecommuniseerd via een gezamenlijk communique, getekend door de woordvoerders van de twee partijen met hun pseudoniemen "Massimo" en "Maria".
 
Sprekend vanuit Washington D.C heeft rev. Kevin Annett vandaag de ontwikkeling toegejuicht als de "doorbraak waar we allemaal op gewacht hebben".
 
Onze campagne is altijd wezenlijk van politieke aard geweest vanwege de enorme omvang van de geïnstitutionaliseerde misdaad waarmee we te maken hebben.
Dus is het verheugend dat Italiaanse politici eindelijk maatregelen nemen de macht van de katholieke kerk als een crimineel lichaam te ontkrachten en te beperken- en ze zich niet laten tegenhouden door het geld en de invloed van het Vaticaan, hetgeen tot nu toe het geval was.
 
"Ik ben ervan overtuigd dat hun moedig voorbeeld niet onopgemerkt zal blijven bij andere politici en regeringen".
 
Om veiligheidsredenen zullen beide partijen hun vergaderingen met de ITCCS in september ergens in Italië in het geheim voeren
en op een geheime locatie in Zwitserland.
 
Intussen gaat de geplande samenkomst van spirituele oudsten en overlevenden van martelingen binnen de kerk in het Vaticaan op zondag 22 september met nieuwe kracht vooruit.
 
Onder de titel van "A Global Assembly of Spiritual Reclamation", (Een wereldwijde bijeenkomst van Spirituele terugvordering) zal de equinox happening gelijktijdige samenkomsten, kerkbezettingen en "kerkelijke gemeente exorsismes"(uitdrijvingen)inhouden op dezelfde dag in Katholieke kerken in eenentwintig landen.
 
In een verklaring van 20 augustus uitgegeven door: Not in Our Name! (Non!), een coalitie van Katholieke en Protestante geestelijken gevestigd in Amerika en die de Assembly co-sponseren, staat,
 
"Het Vaticaan is reeds legaal ontheven en schuldig bevonden van gruwelijke misdaden in de common law rechtbanken van de mensheid. Nu gaan we deze kerk geestelijk destabiliseren en een nieuwe manier creëren voor christenen om hun erfenis van Imperial christendom, kerk-beschermde kind verkrachting en genocide te beëindigen. Christus is niet de kerk.
 
"Deze vergadering is een daad van berouw en exorcisme, gedaan door middel van de wil van God en de minste van Gods kinderen. Nu is het tijd voor alle ware christenen de onechte kerk te verlaten, en laat de dode zielen in Rome hun eigen doden begraven."